Meer weten? Bellen mag ook: 085 - 020 10 10

Ontslag in het onderwijs

Onderwijspersoneel

Onderwijspersoneel krijgt meer ontslagbescherming

Binnen het arbeidsrecht vormt de juridische positie van onderwijspersoneel een eigen categorie. Personeel dat werkzaam is in het onderwijs is immers onderworpen aan afwijkende ontslagregels ten opzichte van “gewone” werknemers. Bovendien is een deel van het onderwijspersoneel werkzaam bij de overheid, waarop het regime van het ambtenarenrecht van toepassing is. Swart Legal heeft bijzondere kennis en ervaring met deze speciale juridische positie van onderwijspersoneel.

De eerste vraag die wij aan cliënten uit het onderwijs stellen is of dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst als werknemer dan wel een aanstelling als ambtenaar. Ook als partijen met elkaar een arbeidscontract lijken te hebben gesloten, kan er toch strikt genomen sprake zijn van een aanstelling als ambtenaar. Doorslaggevend evenwel is volgens vaste rechtspraak of de statuten van de onderwijsinstelling aan de overheid een overwegende invloed geven op de doelstelling, het beheer en het beleid (CRVB: 2007: DB4033).

In het onderwijs is een wezenlijk deel van rechtspositie vastgelegd in cao’s. Voor het primair onderwijs is dat de cao-po, voor het voortgezet onderwijs is dat de cao-vo. Voor onderwijzend personeel in het HBO is dat de cao-hbo en voor het onderwijzend personeel in het wetenschappelijk onderwijs is dat de cao-wo.

Wijzigingen in het ontslagrecht

Per 1 juli 2015 treedt de Wet Werk en Zekerheid in werking. Tot dan heeft het onderwijspersoneel in het bijzonder onderwijs wettelijk geen preventieve ontslagbescherming doordat in het buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) het onderwijspersoneel is uitgezonderd van de verplichting om vooraf van UWV Werkbedrijf toestemming te verkrijgen voor opzegging van het dienstverband.

Na de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 valt het onderwijspersoneel dat werkzaam is in het bijzonder onderwijs onder dezelfde preventieve wettelijke ontslagbescherming als alle overige werknemers. Dat brengt onder meer met zich mee dat voor ontslag voortaan instemming zal zijn vereist van de betrokken werknemer dan wel de kantonrechter of het UWV vooraf op één van de in de wet genoemde limitatieve gronden toestemming voor ontslag zal moeten verlenen. Ook heeft onderwijspersoneel dat wordt ontslagen en dat twee jaar of langer bij dezelfde werkgever werkzaam is, voortaan aanspraak op de wettelijke transitievergoeding.

Doordat de WWZ op het onderwijspersoneel in het bijzonder onderwijs van toepassing wordt, is de verwachting dat de commissies van beroep in de meeste cao’s zullen sneuvelen. De wetgever ziet geen wettelijke basis meer voor de bekostigingsvoorwaarden dat scholen zich verplicht moeten aansluiten bij een commissie van beroep. De WWZ staat weliswaar de mogelijkheid toe dat in een cao afspraken worden gemaakt over een eigen rechtsgang. Naar verwachting zullen veruit de meeste ontslagprocedures evenwel voortaan langs de gewone rechter of het UWV werkbedrijf lopen.

Voor onderwijspersoneel dat werkzaam is in het openbaar onderwijs met een aanstelling, verandert voorlopig nog weinig. Weliswaar is een wetsvoorstel “normalisering rechtspositie ambtenaren” aanhangig, vooralsnog laat de invoering hiervan nog even op zich wachten. Voor onderwijspersoneel waarop het ambtenarenrecht van toepassing is, gelden de limitatief omschreven ontslaggronden zoals vermeld in de ambtenarenwet.

Disfunctioneren

Speciale aandacht verdient de wijze waarop onderwijspersoneel bij disfunctioneren vaak wordt ontslagen. Voor ontslag wegens disfunctioneren vereisen de wet en vaste rechtspraak een grote mate van zorgvuldigheid. Vaak wordt over het hoofd gezien dat de vereiste basiscompetenties waarop het functioneren dient te worden beoordeeld, zijn vastgelegd in de wet BIO. Daarnaast geldt dat sprake moet zijn van zorgvuldig gevoerde functionerings- en beoordelingsgesprekken waarbij het functioneren moet worden beoordeeld aan de hand van vereiste competenties, waarbij hoor- en wederhoor dient plaats te vinden en die schriftelijk moeten worden vastgelegd. Ook dient bij disfunctioneren eerst een verbetertraject te worden aangeboden en gevolgd en moet eerst worden gezocht naar eventueel ander passend werk. De toetsing op deze ontslaggrond is in het openbaar onderwijs en in het bijzonder onderwijs vergelijkbaar.

Bovenwettelijke uitkeringen

Wettelijk is geregeld dat onderwijsinstellingen eigenrisicodrager zijn voor de WW en ZW. Bovendien kennen de meeste onderwijs-cao’s aanspraken op aanvullende uitkeringen. Universiteiten, HBO-instellingen en MBO-instellingen betalen zowel WW als wachtgeld zelf. Onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs betalen een deel zelf en het overige wordt vereffend binnen de sector, bijvoorbeeld via een participatiefonds. Deze participatiefondsen hebben tegenover de onderwijsinstelling vaak eigen toetsingsmaatstaven, waaronder een onvermijdbaarheidstoets en de voorwaarde dat eerst een aanbod moet zijn gedaan voor outplacement.

Vanwege dit eigen risicodragerschap zijn onderhandelingen over het beëindigen van het dienstverband in het onderwijs extra interessant. Werkgevers in het onderwijs hebben als gevolg hiervan extra grote belangen om te voorkomen dat werknemers die worden ontslagen gedurende een langere periode gebruik maken van een WW- of ZW-uitkering. Bij onderhandelingen over beëindigingen van dienstverbanden zijn hierdoor speciale regelingen te treffen. Denk hierbij aan bepalingen waarbij een gedeelte van de contante waarde van een eventuele WW- of ZW-uitkering aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld in ruil voor afstand van het doen van beroep op zo’n uitkering. Swart & De Schepper Advocaten heeft hiermee de benodigde kennis en ervaring.

Flexibiliteit in het onderwijs

Vanwege de invoering van de WWZ per 1 juli 2015 zal naar verwachting nog meer aandacht komen voor de vraag hoe binnen het onderwijs arbeidsverhoudingen juridisch zo flexibel mogelijk kunnen worden ingericht. Veel onderwijsinstellingen werken immers met proeftijdaanstellingen en tijdelijke arbeidscontracten voordat een vast dienstverband wordt aangegaan. Ook wordt steeds meer gewerkt met ZZP-ers en payroll-constructies. Swart Legal heeft met deze juridische vormgevingen specialistische kennis en ervaring.

Bewezen Resultaten

Gedwongen overplaatsing verijdeld

Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker van een auto garage neemt contact met ons op. Zijn werkgever had hem medegedeeld ...

Lees meer

De disfunctionerende werkgever

Een medewerker werkt sinds 1980 als service-specialist bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in optische instrumenten. Tot zijn...

Lees meer

Van non-actiefstelling naar ontslagvergoeding

Mijn cliënte werkte in Eindhoven als rayonmanager voor een landelijk bekend uitzendbureau. Nadat zij ziek is geworden, ontheft h...

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

Advies over ontslag op staande voet geven

Misdraagt je werknemer zich? Laat snel en vakkundig de haalbaarheid van een ontslag op staande voet inschatten.

Bekijk dit aanbod

Ontslag Aanvechten

Leg je niet neer bij onterecht ontslag. Zo maak je aanspraak op extra schadevergoeding. Haal het maximale uit je ontslag.

Bekijk dit aanbod

Kort Geding Loonvordering

Betaalt je werkgever ineens geen loon meer? Vorder het verschuldigde loon in kort geding.

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of ondernemingsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

Contact
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy

Voor een optimale gebruikservaring van deze website maken we gebruik van cookies. Hiermee passen we de inhoud aan, bieden wij socialemediafuncties en analyseren wij op statistisch niveau het websiteverkeer. Ook delen we voor dat doel gebruiksinformatie van onze website met onze vertrouwde socialemediapartners. Deze gebruiksinformatie is voor ons niet herleidbaar tot individuele personen. In geen geval delen we inhoudelijke of persoonlijke informatie over zaken. Zie voor details onze privacyverklaring. Door verder te lezen ga je hiermee akkoord.