Meer weten? Bellen mag ook: 085 - 020 10 10

Ziekteverzuim

Arbeidsconflict bij ziekte aanpakken

ziekteverzuim aanpakkenZiekteverzuimsituaties leiden vaak tot arbeidsconflicten. In het Burgerlijk Wetboek zijn uitgebreide wettelijke bepalingen opgenomen hoe werkgever en werknemer bij een arbeidsconflict moeten omgaan met uitval wegens ziekteverzuim.

Recht op doorbetaling loon tijdens ziekte

Een werknemer die wegens ziekteverzuim is uitgevallen, heeft op grond van art. 7:629 BW het wettelijke recht op doorbetaling van zijn loon. Het wettelijk mnimum is 70 procent van het overeengekomen salaris. De doorbetalingsplicht geldt gedurende ten minste 2 jaren. Partijen zijn vrij in het arbeidscontract een hoger bedrag en een langere periode met elkaar af te spreken. Indien een werkgever dit loon tijdens ziekte weigert door te betalen, heeft de werknemer een opeisbare loonvordering.

Lees ook ons aanbod: Kort Geding Loonvordering

Ziekmelding

Van een werknemer die ziek is, wordt verwacht dat hij zich meteen bij zijn werkgever ziekmeldt. In de wet zijn betreffende ziekmelding geen regelingen opgenomen. Veel werkgevers hebben daarom een eigen ziekteverzuimregeling met instructies hoe een ziekmelding dient plaats te vinden. Een ziekmelding die niet correct heeft plaatsgevonden leidt echter lang niet altijd tot een rechtsgeldig ontslag. Van de werkgever wordt verwacht dat hij nagaat wat de reden is dat een werknemer plotseling niet op zijn werk verschijnt.

Lees ook: Neem ziekmeldingen altijd serieus

Arbeidsongeschiktheid

Soms twijfelt de werkgever of hij een ziekmelding serieus moet nemen. Het is voor een werkgever echter niet altijd goed na te gaan of een werknemer die zich ziekmeldt daadwerkelijk wegens ziekte arbeidsongeschikt is. In geval van twijfel is het daarom aan te bevelen een arbo-arts of bedrijfsarts in te schakelen. Alleen het medisch oordeel van een arbo-arts of bedrijfsarts is wettelijk doorslaggevend voor de vraag of de werknemer daadwerkelijk door ziekte of gebrek arbeidsongeschikt is.

Deskundigenoordeel UWV

Bij het oordeel of sprake is van een ziektesituatie is de arbo-arts of bedrijfsarts gebonden aan speciale medische richtlijnen. In elk geval moet sprake zijn van een medisch objectiveerbaar gebrek. Alleen als een medische diagnose is te stellen, is sprake van een medisch erkende ziektesituatie. Bovendien moet sprake zijn van algehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Indien de werknemer of werkgever het niet eens is met dit oordeel van de arbo-arts of bedrijfsarts hebben zij elk afzonderlijk het recht een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. Dat deskundigenoordeel bij het UWV moet binnen 4 weken worden aangevraagd.

Reïntegratie zieke werknemer

Zowel de werkgever als de werknemer zijn wettelijk verplicht zich in te spannen om te komen tot reïntegratie van de zieke werknemer. De reïntegratie dient in de eerste plaats gericht te zijn op hervatting van de overeengekomen werkzaamheden. Indien daarbij hulpmiddelen nodig zijn of aanpassing van de werkplek dient daarvoor zorg gedragen te worden. Indien reïntegratie in de overeengekomen werkzaamheden niet mogelijk blijkt te zijn, moet de reïntegratie gericht worden op ander passend werk binnen het bedrijf van de werkgever. Indien ook dat niet mogelijk en haalbaar is, moeten partijen streven naar reïntegratie buiten het bedrijf van de werkgever (tweede spoor).

Lees ook de brochure: Wat te doen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Loonsanctie

Werkgever en werknemer zijn wettelijk verplicht hun reïntegratie-inspanningen schriftelijk vast te leggen. Die vastlegging dient bij voorkeur te gebeuren aan de hand van formulieren van het UWV. Aan de hand hiervan dient de werkgever te kunnen bewijzen dat hij zich daadwerkelijk heeft ingespannen om tot reïntegratie van de zieke werknemer te komen. Indien werkgever niet kan bewijzen dat hij zich voldoende heeft ingespannen, kan UWV hem een loonsanctie opleggen. Die loonsanctie kan inhouden dat het loon van werknemer ook gedurende het derde ziektejaar doorbetaald dient te worden. Tegen zo'n loonsanctiebesluit van UWV kan de werkgever bezwaar maken en bij de Rechtbank in beroep gaan.

Lees ook: Loonsanctie UWV gehad? Zo maak je kansrijk bezwaar

Rechten en plichten van de werknemer bij burn-out en overspannenheid

Veel ziektesituaties op de werkvloer hebben te maken met burn-out en overspannenheid. De ene werkgever neemt de ziekmelding wegens burn-out minder serieus dan de ander. Vaak leidt zo’n ziekmelding tot toenemende spanningen op de werkvloer. Soms leiden die spanningen tot een arbeidsconflict, niet zelden resulterend in de nagestreefde beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Onze gespecialiseerde arbeidsrechadvocaten krijgen hierover dagelijks vraagstukken voorgelegd. Denk aan kwesties over re-integratie, ontslag en aansprakelijkheden. Meer over de specifieke rechten en plichten van werknemers bij burn-out lees je hier: Rechten en plichten van de werknemer bij burn-out.

Lees ook ons aanbod: Ontslag nemen tijdens burn-out

Arbeidsconflict wegens ziekteverzuim

Veel ziekteverzuimsituaties leiden tot arbeidsconflicten. In onze praktijk zien we arbeidsconflicten wegens ziekteverzuim ontstaan door onduidelijke ziekmeldingen, twijfels over de ziekmelding en over de ziektesituatie, weigering om het loon tijdens ziekte door te betalen, onvoldoende reïntegratie-inspanningen door werkgever of werknemer en loonsancties die door het UWV worden opgelegd. Wil je het arbeidsconflict aanpakken? De arbeidsrechtadvocaten van Swart Legal hebben jarenlange expertise met ziekteverzuim in huis. Informeer naar onze gespecialiseerde oplossingen.

Lees ook: Zo vind je de Beste Arbeidsrechtadvocaat!

Betaalbare vaste tarieven

Pak een arbeidsconflict door ziekteverzuim meteen aan. Voor veelgevraagde juridische producten hanteren onze advocaten betaalbare vaste tarieven. Graag brengen wij onze navolgende producten over ziekteverzuim onder je aandacht. Lever nu online je stukken aan, dan checken wij meteen gratis je juridische kansen en mogelijkheden:

 

 

 

Lees ook

Neem ziekmeldingen serieus

De vraag: "Een van mijn medewerkers verscheen onlangs voor de zoveelste keer niet op het werk. Eerder is het ook al voorgekomen ...

Lees meer

Werknemer wil niet reïntegreren

"Ik heb een eigen bedrijf in de interieurbouw. Mijn enige werknemer werkt voor mij als interieurbouwer sinds 1 oktober 1999. Op ...

Lees meer

Loonregres

Loonschade is de schade die u als werkgever lijdt doordat u het loon van uw werknemer heeft moeten doorbetalen tijdens diens zie...

Lees meer

Loon opschorten

"Ik heb een zieke medewerker die ik moeilijk kan missen. Hij moet worden geopereerd, maar door de wachtlijsten moet hij nog een ...

Lees meer

Loondoorbetaling bij cosmetische ingreep

Werkneemster neemt in 2004 zes weken onbetaald verlof op. De reden hiervan is haar deelname aan het televisieprogramma "Make me ...

Lees meer

Loonsanctie

Enkele jaren geleden is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) ingevoerd. Ondernemend Nederland was niet positief verrast over de...

Lees meer

Bewezen Resultaten

Werkgever zaagt van kort hout planken

Uiteindelijk heeft het re-integratiebureau geconcludeerd dat cliënt op dat moment niet re-integreerbaar was. Ondertussen heeft d...

Lees meer

Gedwongen overplaatsing verijdeld

Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker van een auto garage neemt contact met ons op. Zijn werkgever had hem medegedeeld ...

Lees meer

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of ondernemingsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

Contact
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy

Voor een optimale gebruikservaring van deze website maken we gebruik van cookies. Hiermee passen we de inhoud aan, bieden wij socialemediafuncties en analyseren wij op statistisch niveau het websiteverkeer. Ook delen we voor dat doel gebruiksinformatie van onze website met onze vertrouwde socialemediapartners. Deze gebruiksinformatie is voor ons niet herleidbaar tot individuele personen. In geen geval delen we inhoudelijke of persoonlijke informatie over zaken. Zie voor details onze privacyverklaring. Door verder te lezen ga je hiermee akkoord.