Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Ontslagrecht

Vakkundige hulp bij ontslag

ontslagHeb je vakkundige hulp bij ontslag nodig? Bij Swart Legal (Swart Advocaten) vind je de advocaten die gespecialiseerd zijn in het ontslagrecht. Onze ontslagadvocaten behandelen al meer dan 20 jaar dagelijks met succes ontslagkwesties, zowel voor werknemers als voor werkgevers. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van en onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst, procedures bij de Kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ontslag tijdens ziekte en ontslag op staande voet.

Lees ook: Zo vind je de Beste Arbeidsrechtadvocaat

Hieronder tref je achtereenvolgens informatie over:

 1. De wettelijke ontslagmogelijkheden
 2. De wettelijke ontslaggronden
 3. Hulp bij ontslag met complicaties
 4. De vergoedingen bij ontslag
 5. Tips bij ontslag
 6. Excellent in het beheersen van conflicten
 7. Meer informatie over hulp bij ontslag
 8. Neem vrijblijvend contact contact op

1. De wettelijke ontslagmogelijkheden

Het Nederlandse ontslagrecht zit vol valkuilen. Het wettelijke ontslagstelsel is gesloten. Dat wil zeggen dat ontslag van een werknemer in de meeste gevallen alleen mogelijk is indien aan een wettelijke grond is voldaan. Grofweg zijn de mogelijkheden:

 1. ontslag met instemming van de werknemer door middel van een vaststellingsovereenkomst (art. 7:671 BW)
 2. het aanvragen van toestemming bij UWV Werkbedrijf in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid of bij bedrijfseconomische redenen (art. 7:671a BW)
 3. het indienen van een verzoekschrift bij de Kantonrechter in geval van een reden die in de persoon van de werknemer is gelegen, zoals disfunctioneren (art. 7:671b BW)
 4. ontslag op staande voet bij een dringende reden (art. 7:677 BW)

2. De wettelijke ontslaggronden

In het Burgerlijk Wetboek (art. 7:669 BW) is exact omschreven op welke gronden ontslag mogelijk is. Deze ontslaggronden zijn:

 • Bedrijfseconomisch: het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of het, over een toekomstige periode van ten minste 26 weken bezien, noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering;
 • Langdurige arbeidsongeschiktheid: ziekte of gebreken van de werknemer waardoor hij niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten, mits de periode, bedoeld in artikel 670, leden 1 en 11, is verstreken en aannemelijk is dat binnen 26 weken, of bij een werknemer die de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt, 6 weken, geen herstel zal optreden en dat binnen die periode de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht;
 • Veelvuldig ziekteverzuim: het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid als gevolg van ziekte of gebreken van de werknemer met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen, mits het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer en aannemelijk is dat binnen 26 weken, of bij een werknemer die de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt, 6 weken, geen herstel zal optreden en dat binnen die periode de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht;
 • Disfunctioneren: de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer, mits de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren en de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer;
 • Verwijtbaar handelen of nalaten: verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren;
 • Gewetensbezwaren: het weigeren van de werknemer de bedongen arbeid te verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar, mits aannemelijk is dat de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht;
 • Verstoorde arbeidsverhouding: een verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren;
 • Overig: andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

3. Hulp bij ontslag met complicaties

Ontslag gaat vaak gepaard met juridische complicaties en vraagstukken. In de eerste plaats is het de vraag in hoeverre er een ontslagvergoeding is verschuldigd. Bovendien is er soms sprake van ziekteverzuim, disfunctioneren, latente loonvorderingen en discussie over het concurrentiebeding en aansprakelijkheden. Bij een ontslag dat niet voldoet aan alle wettelijke vereisten is sprake van een onterecht ontslag dat kan worden aangevochten. De gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht van Swart Legal doorzien het gehele speelveld en betrekken alle aspecten bij het regelen van het ontslag.

Lees ook: Onterecht ontslagen? Alles wat je moet weten om je ontslag aan te vechten

4. De ontslagvergoedingen

In de wet is bepaald dat bij reguliere ontslagsituaties ten minste een transitievergoeding (art. 7:673 BW) met een eventuele verhoging moet worden betaald. (Lees ook: Alles wat je moet weten over de transitievergoeding). Omdat ontslagprocedures nog wel eens een onzekere uitkomst kunnen hebben, zijn werkgevers vaak bereid meer te betalen dan deze wettelijk verplichte minimale ontslagvergoeding. Bij een onterecht ontslag kan bovendien aanspraak bestaan op een extra schadevergoeding (de "billijke vergoeding"). Er kunnen kortom vaak meerdere vormen van ontslagvergoedingen aan de orde zijn. Laat je daarom van tevoren goed informeren over de mogelijkheden.

5. Praktische tips hoe te handelen bij ontslag

 1. Stel op tijd zoveel mogelijk bewijs veilig. Stel een dossier samen
 2. Ga bij een ontslagaanzegging niet meteen in discussie, maar stel in de eerste plaats zoveel mogelijk vragen. Maak vooral geen ruzie
 3. Geef aan dat je je beschikbaar houdt om het werk uit te blijven voeren. Ga niet akkoord met vrijstelling van werkzaamheden
 4. Lever geen bedrijfseigendommen in
 5. Laat je zelfstandig adviseren door een partij die volkomen onafhankelijk is
 6. Laat een ontslagvoorstel op papier zetten zodat je dit met één van onze ontslagadvocaten kunt bespreken
 7. Ga nooit meteen akkoord met een ontslagvoorstel, maar vraag altijd eerst vakkundig advies bij één van onze ontslagspecialisten

6. Excellent in het beheersen van conflicten

De advocaten van Swart Legal zijn niet alleen juridisch geschoold, maar zijn daarnaast vakkundig getraind om de mentale en emotionele aspecten van een conflict te herkennen en deze op een handige manier bloot te leggen. In de praktijk blijkt dat met deze waardevolle inzichten en vaardigheden conflicten snel, effectief, duurzaam en praktisch kunnen worden opgelost.

Lees ook: Excellent in Conflict Management - Beheers conflicten effectief met deze aanpak

7. Meer informatie over hulp bij ontslag

De ontslag- en arbeidsrechtadvocaten van Swart Legal hebben uitgebreide specialistische kennis en meer dan 20 jaar ervaring met elke ontslagsituatie. Via onderstaande links vind je meer inhoudelijke informatie voor elk van deze ontslaggronden. Informeer vrijblijvend naar onze succesvolle hulp en aanpak.

Lees ook: Zo vind je de Beste Arbeidsrechtadvocaat!

8. Neem vrijblijvend contact op met onze ontslagspecialisten

Vraag bij ontslag hulp aan de ervaren en gespecialiseerde ontslag- en arbeidsrechtadvocaten van Swart Legal. Voor veelgevraagde juridische diensten hanteren onze advocaten betaalbare vaste tarieven. Graag brengen wij je onze onderstaande diensten en producten over hulp bij ontslag onder je aandacht.

Laat nu gratis je kansen en mogelijkheden checken. Lever direct online de stukken aan, dan krijg je meteen gedegen advies over de beste aanpak. Bellen mag uiteraard ook. Wij staan je graag te woord op: 085 - 020 10 10.

Download gratis E-Boek: Zo kom je tot het Beste Resultaat bij Ontslag:

Klik hier en Download NU gratis ons populaire E-Boek en Ultieme Gids voor Hulp bij Ontslag: Zo kom je tot het Beste Resultaat bij ontslag!

Lees ook

Ontslagvergunning

Voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst is in veruit de meeste gevallen een ontslagvergunning (toestemming) nodig. Die ver...

Lees meer

Werknemer ontslaan wegens disfunctioneren

"Over één van mijn werknemers ben ik niet zo tevreden. Gedurende de eerste 16 jaar dat ik hem in dienst heb, liep alles met hem ...

Lees meer

Ontslag als statutair directeur

De statutair directeur (bestuurder van een vennootschap, bv, vereniging of stichting) heeft in het arbeidsrecht een bijzondere r...

Lees meer

Onderwijspersoneel

Binnen het arbeidsrecht vormt de juridische positie van onderwijspersoneel een eigen categorie. Personeel dat werkzaam is in het...

Lees meer

Ontslagbescherming klokkenluiders

Je ontdekt als werknemer binnen het bedrijf van je werkgever ernstige misstanden. Wat doe je ermee? En welke juridische risico's...

Lees meer

Dagvaarding

Het schrijven van een goede dagvaarding is een kunst. In de eerste plaats dient een dagvaarding te voldoen aan een groot aantal ...

Lees meer

Ontslagvergoedingen 2023

Over de ontslagvergoeding nieuwe stijl bestaan veel misverstanden. Sinds de invoering van de WWZ is er niet alleen de transitiev...

Lees meer

Bedrijfseconomisch ontslag aanvragen

Een werknemer ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen is in deze tijd een veelvuldig gehanteerde route. Ontslag wegens bedri...

Lees meer

Ontslag bij te laat komen

Heb je een werknemer die regelmatig te laat op zijn werk verschijnt? Of ben je een werknemer die met ontslag wordt bedreigd wege...

Lees meer

Schadevergoeding bij onterecht ontslag

Een werknemer die onterecht is ontslagen heeft naast de transitievergoeding aanspraak op andere ontslagvergoedingen. Eén van die...

Lees meer

Onterecht ontslag

Een ontslag kan je wereld op zijn kop zetten. Je baan kwijt raken is een ingrijpende gebeurtenis. Vaak is een ontslag bijzonder ...

Lees meer

Wat is een vaststellingsovereenkomst

Wil je werkgever een einde maken aan je arbeidscontract? Als het goed is, krijg je dan eerst een ontslagvoorstel. Zodra je met j...

Lees meer

Schadeposten bij letselschade

Heb je te maken met letselschade? De aansprakelijke partij is dan wettelijk verplicht al jouw schade te vergoeden. Zie geen scha...

Lees meer

Transitievergoeding 2023 bij ontslag

De transitievergoeding is een van de mogelijke vergoedingen waarop bij ontslag aanspraak kan worden gemaakt. In de wet is nauwke...

Lees meer

De rechten en plichten van de werknemer bij een burn-out

Het komt steeds vaker voor dat werknemers zich ziekmelden met klachten van overspannenheid en burn-out. De ene werkgever neemt d...

Lees meer

Uitnodiging Seminar WAB

Je zult ongetwijfeld hebben meegekregen dat per 1 januari 2020 de regels van het arbeidsrecht en het ontslagrecht opnieuw gaan v...

Lees meer

De 6 belangrijkste veranderingen door de WAB

Het arbeidsrecht en het ontslagrecht blijven in beweging. Na een hele serie wetswijzigingen in 2014 en 2015 is het nu tijd voor ...

Lees meer

De meest gestelde vragen bij ontslag

Vraag 11:...

Lees meer

Fout bij inhouding WW-premies voor rekening werkgever

“Ik heb als werkgever mijn loonadministratie uitbesteed. Mijn accountmanager vertelde mij onlangs dat gedurende twee jaar een fo...

Lees meer

Bewezen Resultaten

Zwakbegaafde beschuldigingen

Tot mij wend zich een man die sinds 1974 werkzaam is als groepsleider in een instelling voor zwakbegaafde mensen. De aanleiding ...

Lees meer

Laatste eer

Een begrafenisondernemer benaderde mij omdat ze één van haar medewerkers wegens overtolligheid moest ontslaan. De overtolligheid...

Lees meer

De adverterende fysiotherapeut

Mijn cliënt heeft een fysiotherapiepraktijk in de omgeving van Eindhoven. Bij hem werkt parttime een fysiotherapeut in loondiens...

Lees meer

Second opinion

De statutair directeur van een werkmaatschappij behorend bij een grote bekende Nederlandse bouwonderneming benaderde mij via mij...

Lees meer

De plaat gepoetst

Een schoonmaakbedrijf benaderde mij nadat zij één van de schoonmaaksters op staande voet had ontslagen. Deze schoonmaakster was ...

Lees meer

Uit de bocht gevlogen

Voor de Nederlandse vestigingen van een internationaal opererend autoverhuurbedrijf behartigde ik de belangen bij arbeidsrechtel...

Lees meer

Van non-actiefstelling naar ontslagvergoeding

Mijn cliënte werkte in Eindhoven als rayonmanager voor een landelijk bekend uitzendbureau. Nadat zij ziek is geworden, ontheft h...

Lees meer

Poundwise without being pennyfoolish

Een Engelstalig, in België wonende statutair directeur van een internationale handelsonderneming in kantoortoebehoren hielp ik o...

Lees meer

Een streep door de verrekening

Mijn cliënt is in juni 2000 als statutair directeur in dienst getreden van een transportbedrijf. Tijdens een aandeelhoudersverga...

Lees meer

Porno op de werkcomputer

De medewerker werkt sinds 1986 bij DAF, laatstelijk als controleur kwaliteitsdienst. Op 8 mei 2006 ontslaat DAF hem op staande v...

Lees meer

De disfunctionerende werkgever

Een medewerker werkt sinds 1980 als service-specialist bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in optische instrumenten. Tot zijn...

Lees meer

Ontslag op staande voet ingewilligd

Een autodealer benaderde mij omdat een van de vestigingsdirecteuren vooral voor eigen gewin bleek te werken. Hij bleek te sjoeme...

Lees meer

Opgebouwd krediet

De medewerkster werkt sinds 25 jaar bij een plaatselijke supermarkt, waarvan de laatste jaren als verkoopmedewerker op de slijte...

Lees meer

Werkgever blundert, werknemer profiteert

Eén van mijn cliënten is vakkundig onderlegd op het gebied van marketing. Hij kreeg bij een IT bedrijf een contract voor onbepaa...

Lees meer

Lagere ontslagvergoeding

Een buitenlands bedrijf heeft een probleem met haar Nederlandse vestigingsdirecteur. Deze vestigingsdirecteur had na een succesv...

Lees meer

Onterecht ontslag Schotse medewerker

Een medewerker uit Schotland kreeg van zijn Nederlandse werkgever ontslag zonder duidelijke reden. Omdat hij in Schotland woont ...

Lees meer

De weggetreiterde manager

Mijn cliënt is bijna 14 jaren in loondienst werkzaam als divisiemanager van de afdeling IT Products & Solutions. Plotseling zet ...

Lees meer

Verkeerde plaatsing bij overname

Mijn cliënte was reeds jaren naar tevredenheid werkzaam voor een internationale bank, die besloot een deel van haar verzekerings...

Lees meer

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

Contact
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy