Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Loonregres

Loonregres

Loonregres

Loonschade is de schade die u als werkgever lijdt doordat u het loon van uw werknemer heeft moeten doorbetalen tijdens diens ziekte. In sommige gevallen kunt u die loonschade op een derde verhalen. Dat is het geval indien uw werknemer ziek is geworden als gevolg van een ongeval waarvoor de veroorzaker van dat ongeval aansprakelijk is te houden.

Het verhalen van loonschade is bijvoorbeeld mogelijk als uw werknemer is betrokken bij een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Degene die aansprakelijk is voor het ontstaan van het verkeersongeval of het geweldsmisdrijf, dient niet alleen uw werknemer schadeloos te stellen, maar ook diens werkgever.

Deze mogelijkheid is gebaseerd op art. 6:107a, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek: "Indien een werkgever (...) verplicht is tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid van de gekwetste het loon door te betalen, heeft hij, indien de ongeschiktheid tot het werken van de gekwetste het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, jegens deze ander het recht op schadevergoeding ten bedrage van de door hem betaalde loon, doch ten hoogste tot het bedrag, waarvoor de aansprakelijke persoon, bij het ontbreken van de loondoorbetalingsverplichting aansprakelijk zou zijn, gelijk aan dat van de schadevergoedingsverplichting tot betaling waarvan de aansprakelijke persoon jegens de gekwetste is gehouden."

Deze wetsbepaling brengt met zich mee dat in dergelijke situaties nooit meer kan worden gevorderd dan het netto aan de werknemer uitbetaalde salaris.

Indien u als werkgever deze loonschade wilt verhalen, is het wel handig als uw werknemer daaraan wilt meewerken. Er zijn dan namelijk nogal wat medische gegevens van uw werknemer nodig. U zult immers wel moeten bewijzen dat de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer rechtstreeks verband houdt met de onrechtmatige daad (zoals het verkeersongeval of het geweldsmisdrijf) van degene die u aanspreekt.

Verder is het handig als u van tevoren een inschatting kunt maken van de vermogens- en inkomenspositie van de aansprakelijke persoon. Het is namelijk zonde van de tijd, energie en de kosten indien na een moeizame procedure blijkt dat de aansprakelijke persoon niet over de financiele middelen beschikt om de schade ook daadwerkelijk te betalen. Bij aansprakelijkheid als gevolg van een verkeersongeval is er meestal een verzekeraar die de schade kan dekken, zodat in zo'n geval de verhaalbaarheid wel waarschijnlijk zal zijn.

Meer specifieke informatie over het incasseren van vorderingen vindt u op onder incasso.

Benodigde gegevens

Indien u als werkgever een inschatting wilt laten maken van uw juridische mogelijkheden en risico's zijn de volgende gegevens en documenten nodig:

 • de arbeidsovereenkomst en de eventueel toepasselijke cao
 • een van maand tot maand gespecificeerde berekening van de netto-loonschade
 • de loonstroken over de periode waarover de loonschade wordt gevorderd
 • een uittreksel van uw bedrijf uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • de naam en adres gegevens van de aansprakelijke partij
 • in geval van een verkeersongeval: zo mogelijk een ingevulde en ondertekende aanrijdingsformulier
 • in geval van een geweldsmisdrijf: zo mogelijk het complete proces-verbaal van politie
 • indien aanwezig: een veroordelend vonnis van de politierechter
 • indien de aansprakelijke partij onbekend is: datum, tijdstip en locatie waar ongeval plaatsvond
 • de medische (voortgangs)verslagen van de arbo-arts
 • de namen en adresgegevens van de betrokken medische behandelaars
 • de naam en het adres van de huisarts van de werknemer
 • door uw werknemer ondertekende medische volmachten (in aantal gelijk aan het aantal opgegeven medische behandelaars plus 1 voor de arbo-arts en 1 voor de huisarts)
 • de eventueel met de werknemer en/of de aansprakelijke partij gevoerde correspondentie

Juridische Informatie

Neem ziekmeldingen serieus

Neem ziektemeldingen serieus

Lees meer

Loondoorbetaling bij cosmetische ingreep

Loondoorbetaling bij cosmetische ingreep

Lees meer

Loonsanctie

Loonsanctie UWV gehad? Zo maak je kansrijk bezwaar

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

Ontslag tijdens burn-out

Bij ontslag tijdens burn-out loopt je uitkering gevaar. Toch wil je uit de impasse komen. Laat je vakkundig begeleiden naar een goede regeling.

Bekijk dit aanbod

Second Opinion van Advocaat ontvangen

Twijfel je over je huidige rechtsbijstand? Vraag om een Second Opinion van een deskundige advocaat. Met tevredenheidsgarantie!

Bekijk dit aanbod

Aanvragen toestemming opzegging UWV

Wil je een arbeidsovereenkomst opzeggen? Dan heb je als werkgever soms toestemming nodig van het UWV.

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy